Kasutustingimused tarbijale

MÕISTED

Ringo – Ringo Eco OÜ, kes osutab korduspakendi ringlusteenust tarbijatele ja müügikohtadele.

Pakend – Müügikoha poolt tarbijale kasutada antud joogi või toidu Ringo korduspakend.

Tarbija – Klient, kes on Müügikohast ostnud Pakendis jooki või toitu.

Müügikoht – Ettevõtte, kust Tarbija ostab jooki või toitu Pakendis.

Tagastuskast – Kast kuhu tarbijad saavad tagastada Pakendid pärast nende kasutamist. Tagastuskastide asukohad on leitavad Ringo veebisaidilt.

Pant – Raha, mille Müügikoht on iga kasutusse võetud Pakendi eest maksnud Ringole.

PANT JA SELLE TAGASTAMINE

Enne Pakendi tagastamist Tagastuskasti peab Tarbija skannima Pakendil asuvat QR koodi ning sisestama enda identifitseerimiseks vajalikud andmed Ringo veebisaidil.

Ringo maksab Tarbijale Pandi pärast Pakendi jõudmist Ringo pesukeskusesse. Pakendite Pantide maksmisel, ootab Ringo nende Pakendite jõudmist Ringo pesukeskusesse. Pakendite jõudmine Ringo pesukeskusesse võib võtta kuni 14 päeva.

Juhul, kui Tarbija tagastab Pakendi Tagastuskasti 30 kalendripäeva jooksul, tagastab Ringo Tarbijale Pandi täies ulatuses.

Kui Tarbija tagastab Pakendi Tagastuskasti hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul, tagastab Ringo Tarbijale Pandi 50% ulatuses.

Kui Tarbija skaneerib halvas usus Pakendeid, mille Pant ei kuulu talle, on Ringol õigus peatada Tarbijale Pandi väljamaksed või sulgeda võimalus kasutada Ringo teenust.

PAKENDITE KASUTUSTINGIMUSED

Tarbijal on õigus kasutada igat Pakendit joogi või toidu tarbimisel ühel korral. Tarbija ei või kasutatud Pakendisse teistkordselt jooki või toitu Müügikohast osta. 

Pakendi- ja toiduhügieeni tagamiseks ning ringlusteenuse jätkusuutlikuse tagamiseks peab Tarbija tagastama Pakendi pärast igat kasutust Tagastuskasti hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

PAKENDITE OMANDIÕIGUS

Pakendite omand on ja jääb Ringo omandiks. Pakendite omandamine, sealhulgas heauskne omandamine Tarbija poolt ei ole võimalik. 

Tarbijal ei ole õigust Pakendeid võõrandada ega koormata kolmandate isikute õigustega.

Tarbija poolt Pandi maksmine ei too kaasa Pakendite omandiõiguse üleminekut Tarbijale.

Kaotsiläinud Pakendite leidmisel kuuluvad need tagastamisele Ringo Tagastuskasti ja Ringo tagastab leitud Pakendite Pandi Tarbijale vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.