Kasutustingimused tarbijale

Mõisted

Ringo – Ringo Eco OÜ, kes osutab korduspakendi ringlusteenust tarbijatele ja müügikohtadele.

Pakend – Müügikoha poolt tarbijale kasutada antud joogi või toidu Ringo korduspakend.

Tarbija – Klient, kes on Müügikohast ostnud Pakendis jooki või toitu.

Müügikoht – Ettevõtte, kust Tarbija ostab jooki või toitu Pakendis.

Tagastuskast – Kast kuhu tarbijad saavad tagastada Pakendid pärast nende kasutamist. Tagastuskastide asukohad on leitavad Ringo veebisaidilt.

Pant – Raha, mille Tarbija on iga kasutusse võetud Pakendi eest maksnud Müügikohale ning mille Ringo tagastab Tarbijale pärast Pakendi jõudmist Ringo pesukeskusesse.

Esimese pakendi puhul kanname pandi kliendi kontole koheselt. Järgmiste pakendite tagastamisel, ootame nende jõudmist pesulasse. Pakendite jõudmine pesukeskusse võib võtta 2-10 tööpäeva.

Pakendite kasutustingimused

Tarbijal on õigus kasutada igat Pakendit joogi või toidu tarbimisel ühel korral. Tarbija ei või kasutatud Pakendisse teistkordselt jooki või toitu Müügikohast osta. 

Pakendi- ja toiduhügieeni tagamiseks ning ringlusteenuse jätkusuutlikuse tagamiseks peab Tarbija tagastama Pakendi pärast igat kasutust Tagastuskasti hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Enne Pakendi tagastamist Tagastuskasti peab Tarbija skannima Pakendil asuvat QR koodi ning sisestama enda identifitseerimiseks vajalikud andmed Ringo veebisaidil.

Juhul, kui Tarbija tagastab Pakendi Tagastuskasti 30 kalendripäeva jooksul, tagastab Ringo Tarbijale Pandi täies ulatuses.

Kui Tarbija tagastab Pakendi Tagastuskasti hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul, tagastab Ringo Tarbijale Pandi 50% ulatuses.

Kui Tarbija skaneerib halvas usus pakendeid mille pant ei kuulu talle on Ringol õigus peatada Tarbijale pandi väljamaksed või sulgeda võimalus kasutada Ringo platvormi teenust.

Pakendite omandiõigus

Pakendite omand on ja jääb Ringo omandiks. Pakendite omandamine, sealhulgas heauskne omandamine Tarbija poolt ei ole võimalik. 

Tarbijal ei ole õigust Pakendeid võõrandada ega koormata kolmandate isikute õigustega.

Tarbija poolt Pandi tasumine ei too kaasa Pakendite omandiõiguse üleminekut Tarbijale.

Kaotsiläinud Pakendite leidmisel kuuluvad need tagastamisele Ringo Tagastuskasti ja Ringo tagastab leitud Pakendite Pandi Tarbijale vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele.