VIDEO: Tallinn Euroopa Rohepealinn 2023

Tallinn sai Euroopa rohelise pealinna tiitli Euroopa Komisjonilt 2021. aasta sügisel. Eraldi toodi välja linna head läbimõeldud visiooni ja strateegilisi eesmärke rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks muutumiseks – roheline pealinn ongi selles teistele Euroopa, aga ka kogu maailma linnadele eeskujuks.

Konkreetsemalt avaldas Tallinn rahvusvahelisele žüriile muljet oma süsteemse lähenemisega rohelisele valitsemisele ja omavahel seotud strateegilistele eesmärkidele, mis peegeldavad Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioone.

Tallinn sai tiitli just tänu aastal 2020 vastu võetud Tallinna strateegia 2035 ja Tallinna kliimakavale, mis pakuvad tugevat tulevikuvisiooni ja selget tahet rohepööret läbi viia ja linlasi linna juhtimisse rohkem kaasata.

Rohelise pealinna aastal on Tallinna põhiteemad elurikkuse hoidmine, kliima ning kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine. Soovitakse kaasata kogukondi rohkem linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks, arendada keskkonnasõbralikku liikumisviise, sh rattateid ja ühistransporti ning juurutada ringmajandust. Samuti on eesmärk aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust.

Tallinna rohelise pealinna programmis on huvitavaid keskkonnateemalisi tegevusi kõigile Tallinna elanikele, mh üle 60 ürituse.

Loe rohkem: https://greentallinn.eu/

Rohelise pealinna avamisega seoses loodud Ringo klipp
Allikas: ERR